معاون گروه

   
    نام و نام خانوادگی  دکتر حسین دشتی  
    مرتیه علمی :
استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی
 
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :  DashtiH(at)mums.ac.ir  
    تلفن :