معاون گروه

   
    نام و نام خانوادگی
دکتر حميدرضا رجعتي حقي
 
    مرتیه علمی :
استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی
 
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک : پست الکترونیک: RajatiHR(at)mums.ac.ir  
    تلفن :