مدیر گروه

 

 


دکتر احمد قهرمانلو

دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: ghahremanlooa[at]mums.ac.ir   

 

 

 

 

 


 

 


تاریخچه

   
   

پژوهشی

فرآیندهای انجام کار

دوره عمومی

دوره تخصصی