مدیر گروه

 

 

 


دکتر جعفر قره چاهی

استاد گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: GharechahiJ(at)mums.ac.ir


   

 

 

 

 

 


 

 


تاریخچه

   
   

پژوهشی

فرآیندهای انجام کار

دوره عمومی

دوره تخصصی