مدیر گروه

 

 

 


دکتر حسین دشتی

 

استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

 

پست الکترونیک: DashtiH(at)mums.ac.ir   

 

 

 

 

 


 

 


تاریخچه

   
   

پژوهشی

فرآیندهای انجام کار

دوره عمومی

دوره تخصصی