اعضای هیات علمی

 

 

دکتر مهدیه سیفی

استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: SeifiM(at)mums.ac.ir

دکتر سید محمد درهمی

استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: DerhamyM(at)mums.ac.ir
 

دکتر حسین دشتی

استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: DashtiH(at)mums.ac.ir

دکتر محمد رضا صابونی

دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک:

 

دکتر نفیسه اسدزاده عقدائی

دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: AsadzadeN(at)mums.ac.ir

دکتر جعفر قره چاهی

استاد گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: GharechahiJ(at)mums.ac.ir
 

دکتر جلیل قنبرزاده

دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: GhanbarzadehJ(at)mums.ac.ir

دکتر اعظم السادات مدنی

استاد گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: MadaniA(at)mums.ac.ir

 
دکتر محمدرضا نخعی
دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک:
دکتر حميدرضا رجعتي حقي

استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: RajatiHR(at)mums.ac.ir

 
دکتر امیر طاهر میرمرتضوی
استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک:
دکتر مسعود شیعه زاده

استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک:ShiezadehM(at)mums.ac.ir